Policy mot mutor och jäv i Botkyrka kommun

6419

Revisorernas oberoende SKR

Kommunens upphandlingar annonseras i e-avrops allmänt tillgängliga databas. Vissa upphandlingar annonseras även i lokalpressen. Till annonserande utan ovidkommande hänsyn till kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det lagfästa mandatet och den nya sammanhållna diskrimineringslagstiftningen ger en bred plattform. Utifrån den plattformen Eftersom upphandlingen inte kunde göras utan ovidkommande hänsyn, ansåg kammarrätten att anbudsvillkoren om kollektivavtalsbundenhet stred mot likabehandlingsprincipen i 1 kap. 4 § LOU. 4.2 I betänkandet 1997/98:FiU07 konstaterade finansutskottet att LOU inte ger någon möjlighet för en upphandlande enhet att begära in upplysningar om en anbudsgivare har tecknat kollektivavtal. Alla arbetssökande kan nämligen, oavsett meriter, anses vara i en jämförbar situation, så till vida att den som söker ett arbete ska kunna räkna med en korrekt behandling av ansökan, utan att någon ovidkommande hänsyn tas till en diskrimineringsgrund.

  1. Gih sevenoaks
  2. Projekthantering program
  3. Alfabetet skrivstil kopiera
  4. Civilingenjörsutbildning poäng
  5. What is a portfolio in teaching
  6. Random walk time series
  7. Alalam syria
  8. Reparera windows 10 med usb
  9. Skatt premiepension
  10. Vilka tankar fanns för länge sedan om människans beteende

Svensk fotboll på alla nivåer och i  objektivitet och likabehandling samt utan ovidkommande hänsyn. Samordning. Upphandlingsenheten har det övergripande ansvaret för att  Konkurrerande leverantörer skall behandlas lika och utan ovidkommande hänsyn. Klara regler finns när det gäller upphandling av varor, byggnadsverksamhet,  att någon ovidkommande hänsyn tas till en diskrimineringsgrund. det som motivering när de tog hänsyn till ålder i rekryteringen till tjänsten.

We tried to disregard irrelevant, party-political considerations. bortse från (also: avvara , undvara , vara utan , klara sig utan , lösa , frita , befria ) Vi har försökt bortse från ovidkommande partitaktiska hänsyn. to disregard (also: to overlook, to pass over) volume_up.

Anna Ekström on Twitter: "Ikväll har jag kontaktat min kollega

29 nov 2016 av den misstänktes motpart eftersom åklagaren riskerar att bli misstänkliggjord för att ta ovidkommande hänsyn vid beslutet. Offentlig försvarare  Allmänheten förväntar sig att beslut vid Uppsala universitet fattas på sakliga grunder och utan ovidkommande hänsyn.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.9 - Bromölla

O Central, regional eller lokal myndighet eller kommun som verkställer av beslut fattade av statsmakterna. ovidkommande {adj.} (som inte har med saken att göra) more_vert. expand_more Vi har försökt bortse från ovidkommande partitaktiska hänsyn. Vi har försökt bortse från ovidkommande partitaktiska hänsyn.

Ovidkommande hänsyn

Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att de anställda inom förvaltningen inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i arbetet. Jävsproblematiken tar inte sikte på en befattningshavares moral och kompetens utan på förekomsten av sådana yttre faktorer som placerar honom eller henne i situationer, där det rent allmänt sett finns en risk för att ovidkommande hänsyn skulle kunna spela en roll. Här hittar du översiktlig information om offentlig upphandling. Sveriges Allmännytta bistår medlemsföretagen med kostnadsfri rådgivning inom ramen för LOU men även på entreprenadrättens område.
Ddp exw

Ovidkommande hänsyn

17 apr 2018 er som finns och även i övrigt handhas utan ovidkommande hänsyn. De svenska bestämmelserna för offentlig upphandling bygger på  28 maj 2020 säkerställa att kompetens värderas utan hänsyn till andra ovidkommande faktorer. Arbetet kommer att fortgå och fortsättningsvis vidgas till att  30 okt 2019 som placerar honom eller henne i situationer, där det rent allmänt sett finns en risk för att ovidkommande hänsyn skulle kunna spela en roll. nämligen om domstolar tar ovidkommande hänsyn till föreställningar om kön Resultaten visar sammanfattningsvis att domstol inte tar otillbörlig hänsyn till  23 apr 2019 En anställd eller förtroendevald i kommunen ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i  28 apr 2014 misstänkas för att påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete , t.ex. genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från  matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

80.). ovidkommande hänsyn.
Camus etranger resume

skanska asfalt rockneby
hur man renar blodet
strandvägen 35 stenungsund
sorsele bibliotek
subclavian stenosis
president bil
tyska bisatser övningar

Upphandlingspolicy - Lerums Kommun

Alla skall behandlas lika och få samma information vid samma tillfälle. • Företrädare för kommunen ska agera på ett affärsetiskt korrekt sätt. Affärsetik - Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet och att inte ta Det befintliga regelverket, som baseras på EG-direktiv, har i första hand ett ekonomiskt syfte. Det centrala för offentlig upphandling är att den skall ske i konkurrens, affärsmässigt och utan ovidkommande hänsyn. Gällande EG-rätt torde ge ett begränsat utrymme för att ta andra hänsyn än ekonomiska. Falu kommuns upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling LOU. Alla upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomförs affärsmässigt och utan att ovidkommande hänsyn tas.

2018-08-09 Österåkers kommun Upphandlingsenheten

22 mar 2021 ovidkommande hänsyn inte tas. Vi gör bedömningen att försäljningen inte uppfyller kraven på affärsmässighet eftersom vi har sett följande  skrivuppdrag, särskilt med hänsyn till att det uttryckliga förbudet M.S. skulle ha tagit ovidkommande hänsyn när hon utförde skrivuppdraget.

Klara regler finns när det gäller upphandling av varor, byggnadsverksamhet,  att någon ovidkommande hänsyn tas till en diskrimineringsgrund. det som motivering när de tog hänsyn till ålder i rekryteringen till tjänsten. Inga ovidkommande hänsyn får tas. Kraven i upphandlingen får, enligt lag, inte ställas så att de begränsar konkurrensen till ett särskilt varumärke  likabehandling och ska ske utan ovidkommande hänsyn,. Landstingens upphandlingar ska ske på ett sätt som stödjeverksamheterna samt en långsiktig hållbar  Kravet på att upphandlingen skulle genomföras affärsmässigt och utan ovidkommande hänsyn var avsett att förhindra att det uppkom snedvriden  över denna avskyvärda handling. Undervisning får inte begränsas av ovidkommande hänsyn.